لب های تلخ محال

تلخی لب های محال.. 

محال بودن پایان دادن به این همه تلخی که تلخ نیستند..

+ fallen | 3 comment >