دیگر حتی غروبی نیست

که مرا آرام به شب عادت دهد..


"به روبیک

از طرف یک آشنای خسته از روزهای بی باران تهران.."

+ fallen | 33 comment >