خواب دیده بودم..

تو می رفتی

و برای تمام برگ هایی که بعد از این خواهند ریخت

تراژدی می ساختی..

+ fallen | 7 comment >