تقریباً دیروز بود که همسرم مرا ترک کرد

نمیدانم، شاید هم هفته ی پیش بود..!

+ fallen | 2 comment >