سردم است..

چون اسپرم در حال احتضاری می مانم

بر ملحفه یک پسر بچه معصوم..

+ fallen | 2 comment >