و آنچه که باقی خواهد ماند

خاکستر بر آب رفته ی من

و تمام توست..

+ fallen | 9 comment >