من پرم از آن چیزی که

تو آن را سقوط می نامی..

+ fallen | 11 comment >