صادقانه اعتراف می کنم، گاهی به بارش عشق و منی از یک مجرا باید شک کرد..

+ fallen | 4 comment >