آدم برای دلتنگی دلیل نمی خواد

آدم برای دلتنگی دلیل نمی خواد

این هیچ ربطی به صرفاً یه پست گذاشتن نداره..

+ fallen | 3 comment >