و آنهایی که سگ نشدند، استخوان شدند..

+ fallen | 1 comment >