هی شک می کند به غبار فاصله ات، دست هام..

+ fallen | 5 comment >