گیر کرده ایم 

توی احتمالٍ دست هات

من و خیابان های آخر اسفند..

+ fallen | 1 comment >