به لبخند سیاه و سپیدی که توی متن آن تصویر جاگذاشتی

گریه ام می گیرد..

+ fallen | 14 comment >