دیوانه دور می شود

وسط هذیان های آبی بدنت..

+ fallen | 0 comment >