سکوت تنها ضجه ای بود که مدحش هرزگی نداشت..

+ fallen | 3 comment >