صدای پیچش یک تعهد هزار ساله، در یک هرزگی نیم ساعته..

این آخرین صدایی بود که می‌شنید..

+ fallen | 0 comment >