سال هاست که ناقوس جدایی برای این دو "سر" نواخته شده است..

همسر!

+ fallen | 19 comment >