و چشمان سرخ من

مدت هاست که بوی باروت می دهند..

+ fallen | 2 comment >