چقدر فاصله بود

از مناره های پاییزی خدایگان

تا فصل متمایل به مرداد اندامت..

+ fallen | 2 comment >