تو درد را هجی می کردی

و صدای قلمت

بابا را نان داد و آن مرد اسب سوار را داس..!


+ fallen | 3 comment >