و اینک دست های من.. در رنگ باختگی بی راهه های شرم

شکل عزیز غمی که بی نهایت است..

+ fallen | 9 comment >