خدای دائم الخمر غمگینت را

هشتاد حد بزن..

+ fallen | 6 comment >