چون آویزان از قاصدک و توهمی از پرواز داشتن..

+ fallen | 0 comment >