کاش هیچ وقت این هوس لعنتی به آدم دست نمی‌داد که بخواهد از این رنج همیشگی رهایی یابد.. این درد را فقط باید جیغ کشید.. مثل کاغذ سوزان دور توتون..

+ fallen | 0 comment >