غروب باشد و سیگار و داریوش رفیعی ..

و تو نیامده باشی هنوز..

+ fallen | 0 comment >