و من هر بار مسلمان می شوم

با دیدن "و ان یکاد" توی گردنت..

+ fallen | 2 comment >