تخم سعادت می کاشتیم

در دیاری که طبیعت شرمگاهش را

نثار درندگی کاکتوس های مصنوعی کرد..

+ fallen | 0 comment >