تب دارم لی‌لی.. درد دارم.. دلم دست‌های ظریفت را می‌خواهد با آن نوار کاست‌های کیفیت پایین که آهنگ‌های بیژن را پخش کند و دو تایی بخندیم به همه‌ی خاکستری‌های زندگی..

حالا اینجا تمام سیاهی‌ها جیغ می‌کشند..

لبخندها را می‌بلعند..

+ fallen | 0 comment >