باید به هولناکی مفاهیم تن داد

وقتی که حتی سکوت هم

شایعه ی معنای عشق را

با خود تکرار می کند..

+ fallen | 0 comment >