و روزمرگی ماه..

این هم مصیبتی است که بی نهایت دارد..

+ fallen | 0 comment >